Thông báo:Về việc điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ đăng ký đề tài NCKH sinh viên năm học 2022-2023

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trong toàn Trường.

 

Ngày 01/8/2022, Nhà trường đã ban hành Thông báo số 931/ĐHHHVN về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2022-2023, trong đó thời gian gửi hồ sơ đăng ký các đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên đến hết ngày 10/9/2022.

 Tuy nhiên, do thời gian học tập chính thức thức đối với sinh viên bắt đầu vào giữa tháng 9/2022 nên việc triển khai đăng ký các hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên giữa các giảng viên và sinh viên tại đơn vị chưa đạt hiệu quả, Nhà trường điều chỉnh thời gian tiếp nhận đăng ký các đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên đến 16h00 ngày 10/10/2022.

Biểu mẫu đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên được đăng tải trên Website: http://khcn.vimaru.edu.vn của phòng Khoa học - Công nghệ.

Nhà trường đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên được biết để thực hiện.

Các Biểu mẫu vẫn được sử dụng chung với Thông báo số 931/ĐHHHVN.

Xin trân trọng cảm ơn./.

--