Kinh tế Vận tải biển

KINH TẾ VẬN TẢI BIỂN

Văn phòng Bộ môn số 212 A4

Danh sách Cán bộ, giảng viên (7.2023):

 

Các môn học Bộ môn phụ trách giảng dạy Hệ Đại học:

1. Địa lý vận tải (15301)

2. Kinh tế vận chuyển (15306)

3. Kinh tế cảng (15305)

4. Bảo hiểm (15332)

5. Luật vận tải biển (15302)

6. Quản lý tàu (15307)

7. Đại lý tàu & giao nhận hàng hóa (15309)

8. Khai thác tàu (15303)

9. Quản lý & khai thác cảng (15310)

10. Bảo hiểm hàng hải (15308)

11. Kinh doanh cảng biển (15312)

12. Kinh doanh vận tải biển (15311)