Công đoàn khoa và Ban nữ công

* BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN KHOA KINH TẾ

       - Chủ tịch: ThS. Bùi Thanh Hải

                               - ĐT 0983135886

       - Phó chủ tịch: ThS. Hồ Thị Thu Lan

                               - ĐT 0989567292

* BAN NỮ CÔNG KHOA

       - Trưởng ban: ThS. Hồ Thị Thu Lan

                              - ĐT 0989567292