Ban Chủ nhiệm khoa

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

  - Trưởng khoa: Nhà giáo ưu tú, PGS.TS. Đặng Công Xưởng

                             Điện thoại: 0903417305        Phòng: 108. A4  - Phó trưởng khoa: TS. Nguyễn Thị Thúy Hồng

                             Phụ trách: Chương trình đào tạo và Kết nối doanh nghiệp

                             Điện thoại: 0916693255        Phòng: 105. A4

- Phó trưởng khoa: TS. Nguyễn Minh Đức 

                             Phụ trách: Công tác sinh viên và Nghiên cứu khoa học

                             Điện thoại: 0948828248        Phòng 109. A4