Kinh tế cơ bản

* BỘ MÔN KINH TẾ CƠ BẢN

Văn phòng Bộ môn 116A4

Trưởng Bộ môn: TS. Phạm Thị Thu Hằng

Điện thoại: 0912272183

Phó trưởng Bộ môn: NCS.ThS. Vũ Thanh Trung

Điện thoại: 0962332783

 

Cán bộ, giảng viên bộ môn (7.2023):

 

 

Các môn học giảng dạy:

 

1. Kinh tế vi mô

2. Kinh tế vĩ mô

3. Phân tích hoạt động kinh tế

4. Kinh tế phát triển

5. Kinh tế công cộng

6. Kinh tế lượng

7. Phương pháp nghiên cứu trong kinh tế