Kinh tế Ngoại thương

* BỘ MÔN KINH TẾ NGOẠI THƯƠNG

Văn phòng Bộ môn 110A4

Phó trưởng Phụ trách Bộ môn: ThS. Đoàn Trọng Hiếu 

         Số điện thoại: 0778.493533

Phó trưởng Bộ môn: ThS. Phạm Thị Phương Mai

         Số điện thoại: 0904.361580

 

 

Cán bộ, giảng viên bộ môn (7.2023):

 

STT

Họ và tên

Chức vụ Điện thoại

1

ThS. Đoàn Trọng Hiếu Phó trưởng BM, Phụ trách BM  

2

ThS. Phạm Thị Phương Mai Phó trưởng Bộ môn  

3

PGS.TS. Dương Văn Bạo  GVCC  

4

TS. Bùi Thị Thanh Nga GVC  

5

ThS. Phan Thị Bích Ngọc 

GVC  

6

ThS. Nguyễn Văn Hùng

GV  

7

ThS. Lê Thị Quỳnh Hương GV  

8

ThS. Nguyễn Thị Thu Hương GV  

9

ThS. Lương Thị Kim Oanh GV  

10

ThS. Nguyễn Quỳnh Trang GV  

11

ThS. Huỳnh Tất Minh GV, Phó BT LCĐ Khoa   

12

ThS. Đoàn Thị Thu Hằng GV  

13

ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo GV  
14 ThS. Nguyễn Thị Khánh Ngọc GV  
15 ThS. Vũ Mai Anh GV  

 

Các môn học giảng dạy:

1. Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương

2. Thanh toán quốc tế

3. Quan hệ kinh tế thế giới

4. Khoa học giao tiếp

5. Nghiệp vụ hải quan

6. Đầu tư nước ngoài

7. Kinh tế ngoại thương

8. Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu

9. Tổng quan kinh doanh