Đảng Bộ Khoa Kinh tế

* BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN KHOA KINH TẾ

        - Bí thư:         PGS.TS. Đặng Công Xưởng

        - Phó Bí thư: TS. Nguyễn Thị Thúy Hồng

        - Ủy viên:       ThS. Bùi Thanh Hải

        - Ủy viên:       TS. Nguyễn Minh Đức

        - Ủy viên:       TS. Hoàng Thị Lịch

        - Ủy viên:       ThS. Bùi Thị Thùy Linh

 

* CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC

       - Kinh tế vận tải

       - Ngoại thương - Logistics

       - Kinh tế