Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (vass.gov.vn)

LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ

 

Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam gồm Chủ tịch và ba Phó Chủ tịch
Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm và chịu trách nhiệm trước Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về toàn bộ hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Chủ tịch Viện: Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh

 

Điện thoại: 024-3.7914997
Email: cvminh@vast.vn

Lĩnh vực phụ trách: Lãnh đạo mọi mặt hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ của Viện; chỉ đạo, giải quyết những công việc thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Chủ tịch Viện được Chính phủ quy định; Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về toàn bộ hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; trực tiếp chỉ đạo lĩnh vực công tác: Chiến lược và quy hoạch phát triển; các chương trình, dự án, đề án quan trọng của Viện; trực tiếp quản lý và điều hành công tác hợp tác quốc tế.
Phó Chủ tịch Viện: Giáo sư, Tiến sĩ Phan Ngọc Minh

PNMinh-Anh-4x6

 

Điện thoại: 024-3.7567538
Email: pnminh@vast.vn

Lĩnh vực phụ trách: Giúp Chủ tịch Viện trong quản lý và điều hành các lĩnh vực công tác công tác kế hoạch - tài chính, quản lý khoa học; thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện giao; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Viện về các nhiệm vụ được Chủ tịch Viện phân công.
   
Phó Chủ tịch Viện: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Chu Hoàng Hà

51 tran tuan anh


Điện thoại:
Email: chha@vast.vn

 

Lĩnh vực phụ trách: Giúp Chủ tịch Viện trong quản lý và điều hành các lĩnh vực công tác ứng dụng và triển khai công nghệ, hợp tác với các Bộ, ngành, địa phương, đào tạo đại học và sau đại học; thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện giao; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Viện về các nhiệm vụ được Chủ tịch Viện phân công.
Phó Chủ tịch Viện: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Tuấn Anh

51 tran tuan anh


Điện thoại: 024-3.2121124
Email: trantuananh@vast.vn

Lĩnh vực phụ trách: Giúp Chủ tịch Viện trong quản lý và điều hành các lĩnh vực công tác tổ chức - Cán bộ, thi đua - khen thưởng, kiểm tra và văn phòng; thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện giao; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Viện về các nhiệm vụ được Chủ tịch Viện phân công.
Các đơn vị chuyên môn giúp việc Chủ tịch Viện