Về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, nghiên cứu khoa học sinh viên và biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy năm học 2021-2022

Về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, nghiên cứu khoa học sinh viên và biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy năm học 2021-2022

 Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2021-2022, Nhà trường thông báo đến các đơn vị trong toàn Trường về việc triển khai đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở, nghiên cứu khoa học sinh viên và công tác biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy như sau:
1. Công tác đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học
        - Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường của giảng viên, sinh viên: các đơn vị chủ động tổ chức họp Hội đồng Đào tạo & Khoa học Công nghệ cấp Khoa/Viện chuyên môn xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường và cấp Trường trọng điểm của đơn vị năm học 2021-2022 của giảng viên và sinh viên tại đơn vị (đối với các Chủ nhiệm đề tài năm học 2020-2021 chưa nghiệm thu trước 30/10/2021 hoặc không hoàn thành đề tài trong năm học 2020-2021 sẽ không đăng ký thực hiện đề tài trong năm học 2021-2022);
         - Hồ sơ đăng ký đề tài cấp Trường và cấp Trường trọng điểm được quy định tại Quyết định 2068/QĐ-ĐHHHVN ký ngày 10/11/2020 ban hành quy định xét chọn, thực hiện và đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam: BM-CS-01, BM-CS-12 đối với đề tài cấp Trường trọng điểm, BM-CS-13 (có chỉnh sửa bổ sung) đối với đề tài cấp Trường và BM.14-QT.KHCN.03 đối với đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên;
        - Đối với các cán bộ, giảng viên không thuộc biên chế cơ hữu của Khoa/Viện chuyên môn đề nghị gửi hồ sơ đăng ký đề xuất đề tài theo quy định về Hội đồng Đào tạo & Khoa học Công nghệ cấp Khoa/Viện chuyên môn để tham gia xét duyệt.
2. Công tác đăng ký biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy
         - Các đơn vị cùng tác giả rà soát Quyết định 67/QĐ-ĐHHHVN-KHCN ký ngày 01/12/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về việc giao kế hoạch biên soạn giáo trình, TLTK, SCK năm học 2020-2021 cho các đơn vị và thực hiện theo Hợp đồng đã ký giữa Nhà trường với tác giả vào ngày 15/01/2021; đồng thời rà soát lại nhu cầu, khả năng thực hiện để tiến hành đăng ký biên soạn mới (BM.01-QT.KHCN.04(đối với các chủ biên được giao nhiệm vụ biên soạn trong năm học 2020-2021 chưa nghiệm thu trước 06/9/2021 sẽ không đăng ký biên soạn mới trong năm học 2021-2022).
       - Các quy định về đăng ký biên soạn giáo trình được thực hiện theo Quyết định 1684/QĐ-ĐHHHVN ký ngày 19/9/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về việc Ban hành Quy định biên soạn thẩm định và sử dụng giáo trình của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.
         Trên cơ sở danh sách đăng ký từ các đơn vị, Nhà trường sẽ tiến hành họp xét duyệt và giao nhiệm vụ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, kế hoạch biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy năm học 2021-2022 cho các cá nhân và đơn vị.
Các bản đăng ký cá nhân và bản tổng hợp chung (mẫu tổng hợp kèm theo) của toàn đơn vị đã được phê duyệt của Trưởng đơn vị nộp trực tiếp về Phòng Khoa học - Công nghệ, gồm bản in có ký và bản điện tử qua email: khcn@vimaru.edu.vn trước 10/9/2021 (đối với Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường và đăng ký biên soạn giáo trình - tài liệu giảng dạy)trước 30/10/2021 (đối với đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường trọng điểm và đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên) để tổng hợp và tổ chức xét duyệt theo quy định của Nhà trường.
           Biểu mẫu đăng ký được gửi qua email của trợ lý khoa học các đơn vị hoặc tải biểu mẫu của Phòng Khoa học - Công nghệ tại website: http://khcn.vimaru.edu.vn. 
         Trong quá trình thực hiện, nếu có các vấn đề phát sinh đề nghị các cán bộ phụ trách khoa học đơn vị liên hệ với Phòng Khoa học - Công nghệ để hướng dẫn giải quyết./.