Đăng ký đề tài NCKH Sinh viên và biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo, sách chuyên khảo năm học 2020-2021

Về việc đăng ký đề tài NCKH cấp Cơ sở, NCKH Sinh viên và biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo, sách chuyên khảo năm học 2020-2021


Thực hiện Kế hoạch công tác năm học 2020-2021, Nhà trường thông báo đến các đơn vị trong toàn Trường về việc triển khai đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở, nghiên cứu khoa học Sinh viên và công tác biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo, sách chuyên khảo như sau:
1. Công tác đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học, đăng ký biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo, sách chuyên khảo:
1.1. Công tác đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học

- Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường của giảng viên, sinh viên: các đơn vị chủ động tổ chức họp Hội đồng Đào tạo & Khoa học Công nghệ cấp Khoa/Viện chuyên môn xét duyệt đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm của giảng viên; đề tài NCKH của sinh viên đăng ký năm học 2020-2021 tại đơn vị (đối với các Chủ nhiệm đề tài không hoàn thành đề tài năm học 2019-2020 sẽ không đăng ký thực hiện đề tài trong năm học 2020-2021);
- Các quy định về đăng ký đề tài cấp Trường và cấp Trường trọng điểm được thực hiện theo Quyết định 2068/QĐ-ĐHHHVN ngày 10/11/2020 về việc Ban hành quy định xét chọn, thực hiện và đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (BM-CS-01, BM-CS-12, BM-CS-13);
- Các quy định về đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên được thực hiện theo Quyết định số 860/QĐ-ĐHHHVN-KHCN ký ngày 16/5/2018 về việc ban hành thể lệ xét tặng giải thưởng “Nghiên cứu khoa hoc sinh viên” Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (BM.14-QT.KHCN.03);
- Đối với các cán bộ, viên chức, người lao động đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học không thuộc biên chế cơ hữu của Khoa/Viện chuyên môn, đề nghị gửi hồ sơ đăng ký đề tài theo quy định về Hội đồng Đào tạo & Khoa học Công nghệ cấp Khoa/Viện chuyên môn để xét duyệt.
1.2. Công tác đăng ký biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy
- Trưởng các Khoa/Viện cùng tác giả rà soát Quyết định 1993/QĐ-ĐHHHVN-KHCN ngày 12/11/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về việc giao Kế hoạch biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo, chuyên khảo năm học
2019-2020 cho các đơn vị và khẩn trương thực hiện theo Hợp đồng đã ký giữa Nhà trường với tác giả vào ngày 15/11/2019; đồng thời rà soát lại nhu cầu, khả năng thực hiện để tiến hành đăng ký biên soạn mới (BM.01-QT.KHCN.04) (đối với các chủ biên chưa hoàn thành biên soạn của năm trước sẽ không đăng ký biên soạn mới trong năm học 2020-2021).
- Các quy định về đăng ký biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo, chuyên khảo được thực hiện theo Quyết định 1684/QĐ-ĐHHHVN ngày 19/9/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về việc Ban hành Quy định biên soạn thẩm định và sử dụng giáo trình của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.
Trên cơ sở danh sách đăng ký từ các Hội đồng Đào tạo & KHCN Khoa/Viện chuyên môn, Nhà trường sẽ tiến hành họp xét duyệt và giao nhiệm vụ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, kế hoạch biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo, chuyên khảo năm học 2020-2021 cho các cá nhân và đơn vị.
Các bản đăng ký cá nhân và bản tổng hợp chung (mẫu tổng hợp kèm theo) của toàn đơn vị đã được phê duyệt của Hội đồng Đào tạo & KHCN Khoa/Viện được gửi trực tiếp về Phòng Khoa học - Công nghệ, gồm bản in có chữ ký và bản điện tử qua email: khcn@vimaru.edu.vn trước 27/11/2020 (đối với Đề tài NCKH cấp Trường; đề tài NCKH Sinh viên; Biên soạn Giáo trình) và trước 12/12/2020 (đối với Đề tài NCKH cấp Trường trọng điểm) để tổng hợp và tổ chức xét duyệt theo quy định của Nhà trường.
Biểu mẫu đăng ký được gửi qua email của Trợ lý khoa học các Khoa/Viện hoặc tải trực tiếp biểu mẫu tại website Phòng Khoa học - Công nghệ: http://khcn.vimaru.edu.vn.
2. Công tác đánh giá, kiểm tra tiến độ thực hiện
- Trong quá trình thực hiện, các đơn vị chủ động theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện của các đề tài nghiên cứu khoa học, giáo trình/ tài liệu tham khảo/ chuyên khảo;
- Các kế hoạch kiểm tra tiện độ thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ của Nhà trường nếu có sẽ được thông báo bằng văn bản tới các đơn vị.
3. Công tác nghiệm thu đề tài, giáo trình, tài liệu tham khảo, chuyên khảo
- Đối với các đề tài NCKH cấp Cơ sở của cán bộ, giảng viên: trước khi tiến hành thủ tục nghiệm thu đề tài NCKH cấp Cơ sở, Hội đồng Đào tạo & KHCN Khoa/Viện chuyên môn gửi đề nghị tổ chức đánh giá nghiệm thu, danh sách dự kiến Hội đồng nghiệm thu chuyên ngành, hồ sơ đề tài về Phòng Khoa học - Công nghệ để tiến hành các thủ tục tổ chức đánh giá, nghiệm thu; Căn cứ vào việc đề xuất của Hội đồng Đào tạo & KHCN Khoa/Viện chuyên môn, tình hình thực hiện đề tài của các đơn vị và chủ nhiệm đề tài, Nhà trường sẽ ra Quyết định nghiệm thu và tổ chức nghiệm thu các đề tài đã hoàn thành theo thuyết minh được phê duyệt.
- Đối với các đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên: các Khoa/Viện chủ động thành lập Hội đồng nghiệm thu, đánh giá cấp cơ sở và lựa chọn các đề tài xuất sắc nhất đề nghị tham dự bảo vệ cấp Trường trước ngày 28/5/2021. Các công trình xuất sắc được Hội đồng nghiệm thu cấp Trường đánh giá và lựa chọn gửi tham gia các Giải thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên cấp cao hơn.
- Đối với công tác nghiệm thu giáo trình, tài liệu tham khảo, chuyên khảo: Tác giả gửi đề nghị nghiệm thu về Phòng KH-CN kèm theo bản thảo giáo trình, tài liệu tham khảo, chuyên khảo đã được biên soạn (theo mẫu quy định về quy cách chế bản đã được ban hành) cùng đề cương chi tiết (theo chương trình đào tạo đã ban hành) đồng thời gửi file điện tử qua email: khcn@vimaru.edu.vn để tiến hành làm thủ tục thẩm định, nghiệm thu theo quy định.
Trong quá trình thực hiện, nếu có các vấn đề phát sinh đề nghị các cán bộ phụ trách khoa học đơn vị liên hệ với Phòng Khoa học - Công nghệ để hướng dẫn thực hiện.

Biểu mẫu tại file đính kèm.
Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên trong đơn vị biết để thực hiện./.

 


File đính kèm: 
http://kt.vimaru.edu.vn/sites/kt.vimaru.edu.vn/files/bm.14-qt.khcn_.03_-_nckh_sv_-_dang_ky_de_tai__0.doc
http://kt.vimaru.edu.vn/sites/kt.vimaru.edu.vn/files/2020-11-12_1545_tb_dang_ky_nckh-gt_2020-2021_bm_0.doc