THÔNG BÁO: Về việc đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng “Nghiên cứu Khoa học NEPTUNE” năm 2020

 


Căn cứ Kế hoạch công tác năm học 2020-2021 của Nhà trường;

Căn cứ kết quả thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học của các đơn vị thuộc Trường trong năm học 2019-2020;

Căn cứ Thể lệ xét tặng giải thưởng “Nghiên cứu khoa học NEPTUNE” (gọi tắt là giải thưởng NEPTUNE) của Trường, Nhà trường thông báo tới các đơn vị về việc xét tặng giải thưởng như sau:
-  Để việc xét tặng giải thưởng được thuận lợi, nhanh chóng và chính xác, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị phổ biến, triển khai kế hoạch tham gia đăng ký xét tặng giải thưởng NEPTUNE năm 2020 tới các tập thể, cá nhân trong đơn vị mình;
- Giải thưởng NEPTUNE được trao cho các Tập thể, Cá nhân có công trình NCKH xuất sắc nhất trong năm học 2019-2020. Các công trình của Tập thể, Cá nhân được tham gia xét tặng bao gồm: công trình nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Thành phố, cấp Trường, các công bố khoa học, bằng sáng chế - SHTT,… đã đạt được thành tích xuất sắc và có ứng dụng thực tiễn.
Hồ sơ đăng ký xét tặng giải thưởng “Nghiên cứu khoa học NEPTUNE” bao gồm:
*. Đối với Tập thể:
+ Đơn của Tập thể đăng ký tham gia xét tặng giải thưởng NETUNE (mẫu 1 và bảng kê khai các công trình theo mẫu);
+ Danh mục minh chứng và các minh chứng kèm theo (Toàn bộ hồ sơ minh chứng kèm theo được số hóa theo đúng danh sách công trình các đơn vị thống kê có: bìa, mục lục, đánh số trang, định dạng PDF để gửi các thành viên Hội đồng đánh giá).
*. Đối với Cá nhân:
+ Đơn của Cá nhân đăng ký tham gia xét tặng giải thưởng NETUNE (mẫu 2 và bảng kê khai các công trình theo mẫu);
+ Danh mục minh chứng và các minh chứng kèm theo (Toàn bộ hồ sơ minh chứng kèm theo được số hóa theo đúng danh sách list công trình các đơn vị thống kê có: bìa, mục lục, đánh số trang, định dạng PDF để gửi các thành viên Hội đồng đánh giá).
Yêu cầu các đơn vị nộp hồ sơ đăng ký tham gia xét tặng giải thưởng NEPTUNE về Phòng KH-CN (email: khcn@vimaru.edu.vntrước 16h00 ngày 02/10/2020.