Nghiệm thu đề tài NCKH GV 27-06-2020

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NĂM 2019 – 2020

 

Đơn vị: Khoa Kinh tế

Dự kiến thời gian nghiệm thu: 7h30 ngày 27  tháng  06  năm 2020

Địa điểm: khu nhà A4

 

PHÒNG SỐ 01 – Phòng MÔ PHỎNG tầng 5 khu A4

 

Thời gian 7h30-7h50

92. Tên đề tài: Tác động của miền hậu phương đến hoạt động kinh doanh khai thác cảng - trường hợp của Việt Nam.

Chủ nhiệm đề tài:  TS. Bùi Thị Thanh Nga

 

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Chức danh trong HĐ

 1.  

TS. Phạm Việt Hùng

Phó Trưởng Khoa Kinh tế

Chủ tịch HĐ

 1.  

TS. Phạm Thị Yến

GV, Khoa Kinh tế

Uỷ viên

 1.  

ThS. Huỳnh Ngọc Oánh

GV, Khoa Kinh tế

Uỷ viên, PB1

 1.  

ThS. Phạm Phương Mai

GV, Khoa Kinh tế

Uỷ viên, PB2

 1.  

 

CV, Phòng KH-CN

Uỷ viên, thư ký

 

Thời gian 7h50-8h10

93. Tên đề tài:  Đánh giá thực trang sử dụng chứng từ điện tử trong hoạt động xuất nhập khẩu bằng đường biển qua khu vực cảng Hải Phòng

Chủ nhiệm đề tài:  ThS. Đoàn Trọng Hiếu

 Người tham gia:   ThS. Đoàn Thị Thu Hằng

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Chức danh trong HĐ

 1.  

TS. Phạm Việt Hùng

Phó Trưởng Khoa Kinh tế

Chủ tịch HĐ

 1.  

TS. Phạm Thị Yến

GV, Khoa Kinh tế

Uỷ viên

 1.  

ThS. Bùi Thanh Hải

GV, Khoa Kinh tế

Uỷ viên, PB1

 1.  

ThS. Bùi Thị Thùy Linh

GV, Khoa Kinh tế

Uỷ viên, PB2

 1.  

 

CV, Phòng KH-CN

Uỷ viên, thư ký

 

Thời gian 8h10-8h30

94. Tên đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu hàng khô nòng cốt của Việt Nam giai đoạn  2020-2025

Chủ nhiệm đề tài:  ThS. Hồ Thị Thu Lan

Người tham gia:  TS. Nguyễn Hữu Hùng

 

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Chức danh trong HĐ

 1.  

TS. Phạm Việt Hùng

Phó Trưởng Khoa Kinh tế

Chủ tịch HĐ

 1.  

TS. Phạm Thị Yến

GV, Khoa Kinh tế

Uỷ viên

 1.  

TS. Lê Sơn Tùng

GV, Khoa Kinh tế

Uỷ viên, PB1

 1.  

TS. Nguyễn Thị Thúy Hồng

GV, Khoa Kinh tế

Uỷ viên, PB2

 1.  

 

CV, Phòng KH-CN

Uỷ viên, thư ký

 

Thời gian 8h30-8h50

95. Tên đề tài: Phân tích đánh giá chỉ số Năng lực Logistics Quốc gia (LPI) năm 2018 của Việt Nam và các giải pháp để cải thiện chỉ số LPI Việt Nam giai đoạn 2020 – 2025

Chủ nhiệm đề tài:  TS. Nguyễn Minh Đức

Người tham gia:   ThS. Nguyễn Thị Nha Trang

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Chức danh trong HĐ

 1.  

TS. Phạm Việt Hùng

Phó Trưởng Khoa Kinh tế

Chủ tịch HĐ

 1.  

TS. Phạm Thị Yến

GV, Khoa Kinh tế

Uỷ viên

 1.  

ThS. Nguyễn Thị Thanh Bình

GV, Khoa Kinh tế

Uỷ viên, PB1

 1.  

ThS. Đoàn Trọng Hiếu

GV, Khoa Kinh tế

Uỷ viên, PB2

 1.  

 

CV, Phòng KH-CN

Uỷ viên, thư ký

 

Thời gian 8h50-9h10

96. Tên đề tài:  Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên khối ngành Kinh tế trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài:  ThS. Nguyễn Quỳnh Trang

 

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Chức danh trong HĐ

 1.  

TS. Phạm Việt Hùng

Phó Trưởng Khoa Kinh tế

Chủ tịch HĐ

 1.  

TS. Phạm Thị Yến

GV, Khoa Kinh tế

Uỷ viên

 1.  

ThS. Nguyễn Bích Ngọc

GV, Khoa Kinh tế

Uỷ viên, PB1

 1.  

PGS. TS. Dương Văn Bạo

GV, Khoa Kinh tế

Uỷ viên, PB2

 1.  

 

CV, Phòng KH-CN

Uỷ viên, thư ký

Tên đề tài: Nghiên cứu tác động của hàng rào thương mại kỹ thuật của EU đối với hàng xuất khẩu nông, l

Thời gian 9h10-9h30

 1. âm, thủy sản từ Việt Nam trong bối cảnh EVFT

97. Tên đề tài: Nghiên cứu phương pháp xây dựng và phát triển kỹ năng khởi nghiệp cho sinh viên khối ngành Kinh tế tại trường ĐH Hàng Hải Việt Nam

 Chủ nhiệm đề tài:  ThS. Nguyễn Thị Cẩm Nhung

Người tham gia:      ThS. Phạm Minh Thúy

 

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Chức danh trong HĐ

 1.  

TS. Phạm Việt Hùng

Phó Trưởng Khoa Kinh tế

Chủ tịch HĐ

 1.  

TS. Phạm Thị Yến

GV, Khoa Kinh tế

Uỷ viên

 1.  

ThS. Nguyễn Thị Hường

GV, Khoa Kinh tế

Uỷ viên, PB1

 1.  

ThS. Phạm Thế Hưng

GV, Khoa Kinh tế

Uỷ viên, PB2

 1.  

 

CV, Phòng KH-CN

Uỷ viên, thư ký

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị: Khoa Kinh tế

Dự kiến thời gian nghiệm thu: 7h30 ngày 27  tháng  06  năm 2020

Địa điểm: khu nhà A4

 

 

PHÒNG SỐ 02 – Phòng Họp Khoa Kinh tế Khu A4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thời gian 7h30-7h50

102. Tên đề tài: Ứng dụng phương pháp phân tích định lượng theo mô hình véc-tơ tự hồi quy (VAR) để kiểm định mối quan hệ giữa xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài:  ThS. Trần Ngọc Hưng

Người tham gia:  CN. Nguyễn Thị Thu Huyền

 

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Chức danh trong HĐ

 1.  

PGS. TS. Đặng Công Xưởng

Trưởng Khoa Kinh tế

Chủ tịch HĐ

 1.  

TS. Nguyễn Thị Liên

GV, Khoa Kinh tế

Uỷ viên

 1.  

ThS. Hoàng Thị Minh Hằng

GV, Khoa Kinh tế

Uỷ viên, PB1

 1.  

ThS. Đoàn Thị Thu Hằng

GV, Khoa Kinh tế

Uỷ viên, PB2

 1.  

 

CV, Phòng KH-CN

Uỷ viên, thư ký

 

Thời gian 7h50-8h10

101. Tên đề tài:  Nghiên cứu áp dụng lệnh giao hàng điện tử e-D/O (electronic delivery order) trong hoạt động logistics của các công ty logistics tại Hải Phòng.

Chủ nhiệm đề tài:  ThS. Trần Hải Việt

 

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Chức danh trong HĐ

 1.  

PGS. TS. Đặng Công Xưởng

Trưởng Khoa Kinh tế

Chủ tịch HĐ

 1.  

TS. Nguyễn Thị Liên

GV, Khoa Kinh tế

Uỷ viên

 1.  

ThS. Vũ Phương Thảo

GV, Khoa Kinh tế

Uỷ viên, PB1

 1.  

ThS. Trương Thị Như Hà

GV, Khoa Kinh tế

Uỷ viên, PB2

 1.  

 

CV, Phòng KH-CN

Uỷ viên, thư ký

 

Thời gian 8h10-8h30

 

98. Tên đề tài:  Nghiên cứu môi trường đầu tư nước ngoài tại việt nam trong tương quan so sánh với một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.

Chủ nhiệm đề tài:  ThS. Nguyễn Thị Thu Hương

 

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Chức danh trong HĐ

 1.  

PGS. TS. Đặng Công Xưởng

Trưởng Khoa Kinh tế

Chủ tịch HĐ

 1.  

TS. Nguyễn Thị Liên

GV, Khoa Kinh tế

Uỷ viên

 1.  

TS. Phạm Thị Thu Hằng

GV, Khoa Kinh tế

Uỷ viên, PB1

 1.  

ThS. Phạm Thế Hưng

GV, Khoa Kinh tế

Uỷ viên, PB2

 1.  

 

CV, Phòng KH-CN

Uỷ viên, thư ký

 

Thời gian 8h30-8h50

103. Tên đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ giao hàng đến sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng trong thương mại điện tử bán lẻ

 

Chủ nhiệm đề tài:  ThS. Vũ Lê Huy

Người tham gia:  ThS. Nguyễn Thị Nha Trang

 

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Chức danh trong HĐ

 1.  

PGS. TS. Đặng Công Xưởng

Trưởng Khoa Kinh tế

Chủ tịch HĐ

 1.  

TS. Nguyễn Thị Liên

GV, Khoa Kinh tế

Uỷ viên

 1.  

ThS. Nguyễn Hương Giang

GV, Khoa Kinh tế

Uỷ viên, PB1

 1.  

ThS. Nguyễn Quỳnh Trang

GV, Khoa Kinh tế

Uỷ viên, PB2

 1.  

 

CV, Phòng KH-CN

Uỷ viên, thư ký

 

 

Thời gian 8h50-9h10

104. Tên đề tài: Nghiên cứu lựa chọn chỉ tiêu phù hợp để đánh giá sự phát triển bền vững của cảng biển Hải Phòng bằng phương pháp Delphi

 

Chủ nhiệm đề tài:  ThS. Vũ Thanh Trung

Người tham gia:  ThS. Trương Thị Như Hà

 

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Chức danh trong HĐ

 1.  

PGS. TS. Đặng Công Xưởng

Trưởng Khoa Kinh tế

Chủ tịch HĐ

 1.  

TS. Nguyễn Thị Liên

GV, Khoa Kinh tế

Uỷ viên

 1.  

ThS. Hoàng Thị Lịch

GV, Khoa Kinh tế

Uỷ viên, PB1

 1.  

TS. Nguyễn Hữu Hùng

GV, Khoa Kinh tế

Uỷ viên, PB2

 1.  

 

CV, Phòng KH-CN

Uỷ viên, thư ký

 

Thời gian 9h10-9h30: Nghiên cứu một số biện pháp nhằm cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của thành phổ Hải Phòng

105. Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp hiệu quả trong nhập khẩu và vận chuyển than nhằm đảm bảo ổn định nguồn cung ứng than cho các nhà máy nhiệt điện của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2020-2030

Chủ nhiệm đề tài:  TS. Phạm Việt Hùng

Người tham gia:  ThS. Hồ Thị Thu Lan

 

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Chức danh trong HĐ

 1.  

PGS. TS. Đặng Công Xưởng

Trưởng Khoa Kinh tế

Chủ tịch HĐ

 1.  

TS. Nguyễn Thị Liên

GV, Khoa Kinh tế

Uỷ viên

 1.  

ThS. Trương Thế Hinh

GV, Khoa Kinh tế

Uỷ viên, PB1

 1.  

ThS. Trương Thị Minh Hằng

GV, Khoa Kinh tế

Uỷ viên, PB2

 1.  

 

CV, Phòng KH-CN

Uỷ viên, thư ký

 

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất biện pháp bổ sung và phát triển đội tầu nội địa khu vực kinh tế phía Bắc

Hải Phòng, ngày 13 tháng 05 năm 2020

                                                                                                                             NGƯỜI LẬP

 

 

 

                                                                                                                    TS. Phạm Việt Hùng