Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học chuyên đề

Khoa Kinh tế xin trân trọng thông báo tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề

“Nâng cao năng suất, chất lượng vận tải biển và logistics”.

Thời gian: 15h00, ngày 13-11-2023 (Thứ Hai).

Địa điểm tổ chức: Phòng Hội thảo Khoa Kinh tế, Khu A4.