Skip to:

Kinh te hang hai

BỘ MÔN KINH TẾ HÀNG HẢI

Trưởng Bộ môn: TS. Hoàng Thị Lịch 

Điện thoại: 0915250200

Phó trưởng Bộ môn: ThS. Bùi Thị Thùy Linh

Điện thoại: 0969210390

Giảng viên bộ môn:

STT

Họ và tên

Chức vụ Điện thoại

1

TS. Hoàng Thị Lịch

Trưởng BM, UV BCH ĐB, Phó Tr ban Nữ công  

2

ThS. Bùi Thị Thùy Linh

Phó Tr BM, UV BCH ĐB  

3

ThS. Quản Thị Thùy Dương

GV  

4

ThS. Phạm Văn Huy

GV  

5

CN. Lê Quang GVK  

 

     

 

Bộ môn phụ trách 14 môn:

1

ELEC  20

CRITICAL THINKING - Tư duy phản biện

2

GMA105

OCEAN POLITICS - Chính trị đại dương

3

GMA 100

INTRODUCTION TO INTERNATIONAL RELATIONS - Quan hệ quốc tế

4

BUS 120

ENVIRONMENT OF MODERN BUSINESS - Môi trường Kinh doanh

5

ECO 200

ECONOMIC GEOGRAPHY  - Địa lý kinh tế

6

HIS 300

WORLD MARITIME HISTORY - Lịch sử hàng hải thế giới

7

GMA 330

MARITIME SECURITY - An ninh hàng hải

8

GMA 360

GLOBALIZATION - Toàn cầu hóa

9

HUM 325

GLOBALIZATION OF CULTURE - Toàn cầu hóa về văn hóa

10

GMA 310

THE GEOPOLITICS OF ENERGY - Địa chính trị về năng lượng

11

GMA 405

INTERNATIONALMARITIME ORGANIZATIONS - Các tổ chức HH quốc tế

12

BUS 300

INTERNATIONAL BUSINESS I - Kinh doanh Quốc tế I

13

HUM  400

BUSINESS ETHICS - Đạo đức trong kinh doanh

14

BUS 301

INTERNATIONAL BUSINESS II - Kinh doanh Quốc tế II