Hội thảo: "Khu kinh tế ven biển phía Nam - Động lực mới cho phát triển kinh tế thành phố Hải Phòng”

Sáng ngày 17/3/2024, Khoa kinh tế đã phối hợp với Nhà trường tổ chức Hội thảo: "Khu kinh tế ven biển phía Nam - Động lực mới cho phát triển kinh tế thành phố Hải Phòng”.

Sự kiện này đã được Ban quản lý khu Kinh tế Hải Phòng, các doanh nghiệp và hiệp hội trong và ngoài nước trên địa bàn thành phố và Nhà trường đánh giá rất cao tính thực tiễn và sự phát triển này.

Sau đây là toàn văn của buổi Hội thảo đã được đưa trên website trường.

https://vimaru.edu.vn/tin-tuc/hoi-thao-khoa-hoc-khu-kinh-te-ven-bien-phia-nam-dong-luc-moi-cho-phat-trien-kinh-te-thanh