Skip to:

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 57

LỚP

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

NGOÀI GIỜ

 

KTB57ĐH(N1,N2)

(15 tuần - 19/09/16 đến 01/01/17)

BUỔI SÁNG

Phòng: 602C2

Nguyên lý CB1

(19106-2TC)

Tiết 2-5

Phòng: 204-C2

Từ 19/09-23/10

Toán cao cấp

(18120-4TC)

Tiết 1-4

Kinh tế vi mô

(15101-3TC)

Tiết 3-5

Pháp luật kinh tế

(11429-3 TC)

Tiết 1-3

 

- NLCB1: 20t

- GDTC: 30t

 
 

Địa lý vận tải

(15301-2 TC)

Tiết 4,5

 
 

KTB57ĐH(N3,N4)

(15 tuần - 19/09/16 đến 01/01/17)

BUỔI SÁNG

Phòng: 606C2

Nguyên lý CB1

(19106-2TC)

Tiết 2-5

Phòng: 204-C2

Từ 19/09-23/10

Kinh tế vi mô

(15101-3TC)

Tiết 1-3

Toán cao cấp

(18120-4TC)

Tiết 1-4

 

Pháp luật kinh tế

(11429-3 TC)

Tiết 1-3

- NLCB1: 20t

- GDTC: 30t

 
 

Địa lý vận tải

(15301-2 TC)

Tiết 4,5

 
 

KTN57ĐH(N1,N2)

(15 tuần - 19/09/16 đến 01/01/17)

BUỔI SÁNG

Phòng: 607C2

Toán cao cấp

(18120-4TC)

Tiết 2-5

Nguyên lý CB1

(19106-2TC)

Tiết 1-4

Phòng: 204-C2

Từ 19/09-23/10

Pháp luật kinh tế

(11429-3 TC)

Tiết  1-3

 

Kinh tế vi mô

(15101-3TC)

Tiết 1-3

- NLCB1: 20t

- GDTC: 30t

 
 
 
 

KTN57ĐH(N3,N4)

(15 tuần - 19/09/16 đến 01/01/17)

BUỔI SÁNG

Phòng: 701C2

Pháp luật kinh tế

(11429-3 TC)

Tiết  2-4

Nguyên lý CB1

(19106-2TC)

Tiết 1-4

Phòng: 204-C2

Từ 19/09-23/10

 

Kinh tế vi mô

(15101-3TC)

Tiết 1-3

Toán cao cấp

(18120-4TC)

Tiết 1-4

- NLCB1: 20t

- GDTC: 30t

 
 
 
 

KTN57ĐH(N5)

QKT57ĐH(N6)


(15 tuần - 19/09/16 đến 01/01/17)

BUỔI SÁNG

Phòng: 702C2

 

Kinh tế vi mô

(15101-3TC)

Tiết 1-3

Nguyên lý CB1

(19106-2TC)

Tiết 1-4

Phòng: 204-C2

Từ 19/09-23/10

Pháp luật kinh tế

(11429-3 TC)

Tiết  1-3

Toán cao cấp

(18120-4TC)

Tiết 1-4

- NLCB1: 20t

- GDTC: 30t

 
 
 
 

KTT57ĐH(N1,N2)

(15 tuần - 19/09/16 đến 01/01/17)

Phòng: 706C2

Kinh tế vi mô

(15101-3TC)

Tiết  1-3

Pháp luật kinh tế

(11429-3 TC)

Tiết  1-3

Nguyên lý CB1

(19106-2TC)

Tiết 1-4

Phòng: 204-C2

Từ 19/09-23/10

Toán cao cấp

(18120-4TC)

Tiết 1-4

 

- NLCB1: 20t

- GDTC: 30t

 
 
 
 

LQC57ĐH(N1-N3)

(15 tuần - 19/09/16 đến 01/01/17)

BUỔI CHIỀU

Phòng: 701C2

 

Toán cao cấp

(18120-4TC)

Tiết 7-10

Kinh tế vi mô

(15101-3TC)

Tiết 6-8

Nguyên lý CB1

(19106-2TC)

Tiết 6-10

Phòng: 204-C2

Từ 19/09-23/10

Pháp luật kinh tế

(11429-3 TC)

Tiết  6-8

- NLCB1: 20t

- GDTC: 30t

 
 

Địa lý vận tải

(15301-2 TC)

Tiết 9,10

 
 

LQC57ĐH(N4,N5)

(15 tuần - 19/09/16 đến 01/01/17)

BUỔI CHIỀU

Phòng: 702C2

 

Kinh tế vi mô

(15101-3TC)

Tiết 6-8

Pháp luật kinh tế

(11429-3 TC)

Tiết  6-8

Nguyên lý CB1

(19106-2TC)

Tiết 6-10

Phòng: 204-C2

Từ 19/09-23/10

Toán cao cấp

(18120-4TC)

Tiết 7-10

- NLCB1: 20t

- GDTC: 30t

 
 

Địa lý vận tải

(15301-2 TC)

Tiết 9,10

 
 

KTN57CL(N5)

KTB57CL(N5)


(15 tuần - 21/09/14 đến 01/01/17)

BUỔI CHIỀU

Phòng: 801C2

Nguyên lý CB1

(19106H-2TC)

Tiết 7-10

Phòng: 302-C2

Từ 19/09-23/10

Toán cao cấp

(18120H-4TC)

Tiết 6-9

Anh văn 1

(25111H-5TC)

Tiết 7-9

Pháp luật kinh tế

(11429H-3TC)

Tiết 6-8

 

- NLCB1: 20t

- NLCB2: 20t

- GDTC:30t.

 
 

Nguyên lý CB2

(19109H-3TC)

Tiết 7-10

Phòng: 302-C2


Từ 24/10-01/01

Anh văn 1

(25111H-5TC)

Tiết 9,10

 
 

KTB57CL(N1,N2)

(15 tuần - 19/09/16 đến 01/01/17)

BUỔI SÁNG

Phòng: 707C2

Toán cao cấp

(18120H-4TC)

Tiết 2-5

 

Anh văn 1

(25111H-5TC)

Tiết 1,2

Nguyên lý CB1

(19106H-2TC)

Tiết 1-4

Phòng: 302-C2

Từ 19/09-23/10

Anh văn 1

(25111H-5TC)

Tiết 1-3

- NLCB1: 20t

- NLCB2: 20t

- GDTC:30t.

 
 

Pháp luật kinh tế

(11429H-3TC)

Tiết 3-5

Nguyên lý CB2

(19109H-3TC)

Tiết 1-4

Phòng: 302-C2


Từ 24/10-01/01

 
 

KTB57CL(N3,N4)

(15 tuần - 21/09/14 đến 01/01/17)

BUỔI SÁNG

Phòng: 801C2

 

Pháp luật kinh tế

(11429H-3TC)

Tiết 1-3

Anh văn 1

(25111H-5TC)

Tiết 1-3

Nguyên lý CB1

(19106H-2TC)

Tiết 1-4

Phòng: 302-C2

Từ 19/09-23/10

Toán cao cấp

(18120H-4TC)

Tiết 1-4

- NLCB1: 20t

- NLCB2: 20t

- GDTC:30t.

 
 

Anh văn 1

(25111H-5TC)

Tiết 4,5

Nguyên lý CB2

(19109H-3TC)

Tiết 1-4

Phòng: 302-C2


Từ 24/10-01/01

 
 

KTN57CL(N1,N2)

(15 tuần - 21/09/14 đến 01/01/17)

BUỔI CHIỀU

Phòng: 706C2

 

Pháp luật kinh tế

(11429-3TC)

Tiết 6-8

Nguyên lý CB1

(19106H-2TC)

Tiết 6-9

Phòng: 302-C2

Từ 19/09-23/10

Toán cao cấp

(18120-4TC)

Tiết 7-10

Anh văn 1

(25111-5TC)

Tiết 7-9

- NLCB1: 20t

- NLCB2: 20t

- GDTC:30t.

 
 

Anh văn 1

(25111H-5TC)

Tiết 9,10

Nguyên lý CB2

(19109H-3TC)

Tiết 6-9

Phòng: 302-C2


Từ 24/10-01/01

 
 

KTN57CL(N3,N4)

(15 tuần - 21/09/14 đến 01/01/17)

BUỔI CHIỀU

Phòng: 707C2

Pháp luật kinh tế

(11429H-3TC)

Tiết 7-9

Anh văn 1

(25111H-5TC)

Tiết 6-8

Nguyên lý CB1

(19106H-2TC)

Tiết 6-9

Phòng: 302-C2

Từ 19/09-23/10

Anh văn 1

(25111H-5TC)

Tiết 6,7

Toán cao cấp

(18120H-4TC)

Tiết 6-9

- NLCB1: 20t

- NLCB2: 20t

- GDTC:30t.

 
 

Nguyên lý CB2

(19109H-3TC)

Tiết 6-9

Phòng: 302-C2


Từ 24/10-01/01