Skip to:

Thông báo đổi tên khoa Kinh tế

Theo quyết định số 3187/QĐ-ĐHHHVN ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Hiệu trường nhà trường, Khoa Kinh tế vận tải biển chính thức đổi tên thành khoa Kinh tế từ ngày 9 tháng 9 năm 2013.