Skip to:

Nội dung chính "Chào cờ định kỳ tháng 10 năm học 2018-2019" ngày 22-10-2018

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

KHOA KINH TẾ

                                                                                   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  02/1819/ CTSV - KT

Hải Phòng, ngày 18 tháng 10 năm 2018

 

 

NỘI DUNG

                                                                   Buổi chào cờ định kỳ tháng 10 năm học 2018-2019

1.    Thành phần: BCNK, CVHT, GVK, ĐTN, HSV và SV các khóa 57, 58, 59.

2.    Thời gian: 6h15 thứ 2 ngày 22 tháng 10 năm 2018

3.    Địa điểm: Sân khu nhà A4 - ( Khu giảng đường A - ĐHHHVN)

4.    Nội dung chính:

4.1. Các công việc đã thực hiện:

4.1.1. Tổ chức tiếp đón tân Sinh viên Khóa 59 theo kế hoạch chung của Nhà trường; Thu nộp Sơ yếu lý lịch và Bài thu hoạch tuần SHCD theo tiến độ; Phát Sổ tay Sinh viên cho K59.

4.1.2. Tổ chức kỳ thi phụ năm học 2018-2019 và triển khai kế hoạch giảng dạy học kỳ 1 năm học 2018-2019.

4.1.3.  Kiểm tra thu bằng tốt nghiệp đối với SV Khóa 58

4.1.4. Hoàn thành xét học bổng và xét cảnh báo học tập học kỳ 2 năm học 2018-2019.

- Kết quả toàn Khoa đạt 91 suất học bổng với tổng số tiền là 382.150.000đ

- Có 2 Sinh viên đạt học bổng KOVA

- Có 13 Sinh viên được tuyên dương Sinh viên tiêu biểu cấp Trường

- Cảnh báo học tập 72 SV, cụ thể: Mức 1: 54SV; Mức 2: 15 SV; Mức 3: 3 SV

4.1.5.  Tổ chức Tổng kết năm học 2017-2019 và Hội nghị Sinh viên năm học 2018-2019. Trao tặng học bổng Quỹ Khuyến học cho 10 Sinh viên với tổng trị giá học bổng là 150 triệu đồng.

4.1.6. Đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên theo kế hoạch chung của Nhà trường

4.1.7. Tổ chức và phân công lại hệ thống Cố vấn học tập theo Quyết định mới của Nhà trường.

4.2. Kế hoạch trong tháng:

4.2.1.    Rà soát các trường hợp nghỉ học dài ngày, không đăng ký học phần học kỳ I, không nộp bằng Tốt nghiệp để xứ lý theo quy định.

4.2.2.    Phối hợp với Phòng CTSV xử lý các trường hợp SV vi phạm nội quy giảng đường.

4.2.3.    Thường xuyên tư vấn, hỗ trợ giải đáp các thắc mắc của sinh viên tại Văn phòng Khoa hoặc thông qua mạng xã hội.

                                                                                                                     TM. BAN CHỦ NHIỆM KHOA KINH TẾ

                                                                                                                PHÓ TRƯỞNG KHOA

                                                                                                                (Đã ký)

 

 

                                                                                                              TS. Phạm Việt Hùng