Skip to:

Lịch thi HPTN đợt 1 năm học 2019-2020

TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1343/TB-ĐHHHVN-ĐT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 11 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Lịch thi học phần tốt nghiệp đợt 1 - năm học 2019-2020

- Lịch thi: Từ 02/12/2019 đến 13/12/2019.

- Giáo vụ các Khoa/Viện nhập điểm học phần tốt nghiệp vào phần mềm quản lý đào tạo trước ngày 15/12/2019 để kịp xét tốt nghiệp.

Mã HP

Học phần

Số SV

Ngày thi

Giờ thi

Địa điểm

11220

Giám định hàng hải

78

02/12

14h00

(306,307)A2

11221

Lập kế hoạch chuyến đi

62

04/12

14h00

(302,306)A2

11407

Quản lý an toàn và an ninh hàng hải

72

06/12

14h00

(307,310)A2

11421

Bộ Luật Hàng hải Việt Nam

22

02/12

08h00

303A2

11423

Công tác bồi thường tổn thất trong BHHH

19

04/12

08h00

303A2

12212

Máy phụ tổng hợp

29

12/12

08h00

404A3

12213

Động lực tổng hợp

31

09/12

14h00

406A3

12321

Thiết bị hệ thống ĐL TT

21

06/12

14h00

405A3

12322

Thiết kế hệ thống ĐL TT

21

04/12

14h00

405A3

12323

Công nghệ hệ thống ĐL TT

21

02/12

14h00

405A3

13158

Truyền động điện tàu thuỷ 4

16

06/12

14h00

101B5

13164

Hệ thống tự động TT 4

16

04/12

08h00

101B5

13184

Trạm phát điện tàu thuỷ 4

16

02/12

08h00

101B5

13241

Kỹ thuật trải phổ

18

09/12

14h00

101B5

13242

Thiết bị điện tử Hàng Hải

21

11/12

14h00

101B5

13342

Hệ thống điều khiển và giám sát

44

04/12

14h00

407B5

13343

Hệ thống tự động hóa trong CN

45

02/12

14h00

407B5

13344

Điều khiển các bộ biến đổi công suất

43

06/12

14h00

405B5

13497

Thông tin đo lường trong hệ thống điện 2

26

02/12

14h00

406B5

13498

Bảo vệ hệ thống điện 2

26

04/12

14h00

406B5

13499

Điều khiển và vận hành hệ thống điện 2

26

06/12

14h00

406B5

15221

Kinh doanh vận tải TNĐ

6

02/12

08h00

405A4

15222

Kinh doanh cảng TNĐ

6

05/12

08h00

405A4

15311

Kinh doanh cảng biển

10

02/12

08h00

405A4

15312

Kinh doanh vận tải biển

11

05/12

08h00

405A4

15620

Kế hoạch KD trong thương mại quốc tế

5

02/12

08h00

405A4

15621

Môi trường kinh doanh quốc tế

5

05/12

08h00

405A4

15809

Kinh doanh dịch vụ logistics

15

02/12

08h00

405A4

15810

Logistics và chuỗi cung ứng

15

05/12

08h00

405A4

16231

Phân tích lựa chọn PA thi công

25

12/12

08h00

109B5

16233

Quản lý dự án đầu tư XD

25

09/12

08h00

110B5

16444

Lựa chọn PA kết cấu

27

13/12

08h00

110B5

16445

Lựa chọn Biện pháp TC

28

09/12

08h00

108B5

16446

Phân tích hiệu quả đầu tư

45

11/12

08h00

310B5

16521

Lựa chọn Phương án cầu đường

8

09/12

08h00

101B5

16522

Phân tích HQ trong đầu tư XDCĐ

8

12/12

08h00

101B5

17226

Thị giác máy tính

43

09/12

08h00

314A4

17419

Điện toán đám mây

38

11/12

08h00

402A4

17530

Thiết kế và quản trị mạng nâng cao

36

09/12

08h00

312A4

17911

Xây dựng và phát triển dự án CNTT

65

11/12

08h00

(410,411)A4

17912

Các hệ cơ sở tri thức

26

09/12

08h00

408A4

22618

Các ứng dụng của CAD

17

11/12

14h00

109B5

22619

Xây dựng đề án kỹ thuật

17

09/12

08h00

209A6

22704

Cơ điện tử

18

12/12

08h00

305A6

22707

Cơ điện tử ứng dụng

18

10/12

08h00

608C1

23233

CĐ về Kết cấu tàu và CTBDĐ

18

09/12

14h00

108B5

23237

CĐ về CN đóng mới, SC tàu và CTBDĐ

18

11/12

14h00

108B5

25309E

Viết luận nâng cao

12

09/12

08h00

405C2

25310E

Thuyết trình nâng cao

13

11/12

08h00

405C2

26137

KT tính toán các CT, TB xử lý nước & nước thải

13

11/12

14h00

405A3

26138

KT tính toán các CT, TB xử lý bụi, khí thải

13

09/12

14h00

405A3

28117

Tổ chức công tác kế toán

9

02/12

14h00

403B5

28245

Nghiệp vụ Marketing

8

05/12

14h00

404B5

28246

Quản lý các lĩnh vực cơ bản trong doanh nghiệp

8

02/12

14h00

403B5

28310

Phân tích báo cáo tài chính

10

05/12

14h00

404B5

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                          

- Các Khoa/Viện;

- Các phòng: TT&ĐBCL, CTSV, QTTB;

- Lưu: VT, PĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

TS. Nguyễn Đình Dương