Skip to:

Danh sách CVHT theo Quyết định 1633 - năm học 2018-2019

BỐ TRÍ TỔ CỐ VẤN HỌC TẬP THEO QUYẾT ĐỊNH 1633

( Số lượng đã bao gồm cả Trưởng nhóm CVHT là Trưởng hoặc Phó Bộ môn )

TT

NGÀNH

TỔNG SỐ SV

SỐ LƯỢNG CVHT

1.      

Kinh tế VTB

398

Trần Văn Lâm - K56

Trương Thị Minh Hằng – K57

Hồ Thị Thu Lan – K58

Trương Thế Hinh – K58

Phạm Việt Hùng – K59 ( Tổ trưởng )

2.      

Kinh tế NT

402

Bùi Thị Thanh Nga ( Tổ trưởng )

Nguyễn Văn Hùng – K56

Nguyễn Trà My – K57

Đoàn Thị Thu Hằng – K58

Nguyễn Thu Hương – K59

3.      

Kinh tế thủy

139

Lê Văn Thanh – K56

Nguyễn Thị Thanh Bình – K57

Bùi Thanh Hải – K58 ( Tổ trưởng )

Nguyễn Thị Hường – K59

4.      

Logistics

380

Nguyễn Thị Thu Huyền - K56

Nguyễn Thị Lê Hằng – K57

Phạm Thị Yến – K58

Nguyễn Thị Nha Trang – K58

Nguyễn Minh Đức – K59 (Tổ trưởng )

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ CỐ VẤN HỌC TẬP

TT

NGÀNH

HỌ TÊN CVHT

SĐT

Email

1

Kinh tế VTB

Phạm Việt Hùng

0989441010

hungpv@vimaru.edu.vn

Hồ Thị Thu Lan

0989567292

Lanhtt.ktvtb@vimaru.edu.vn

Trương Thế Hinh

0912115892

hinhktvtb@vimaru.edu.vn

Trần Văn Lâm

0904419570

lamktc@vimaru.edu.vn

Trương Thị Minh Hằng

0982857255

Hangttm.ktb@vimaru.edu.vn

2

Kinh tế thủy

Bùi Thanh Hải

0983135886

buithanhhai@vimaru.edu.vn

Nguyễn Thị Thanh Bình

0912255718

binhntt.ktb@vimaru.edu.vn

Lê Văn Thanh

0987269126

thanhvtb45@gmail.com

Nguyễn Thị Hường

0914616261

huongnt.ktdt@vimaru.edu.vn

3

Kinh tế ngoại thương

Bùi Thị Thanh Nga

0983220889

nga.vimaru@gmail.com

Nguyễn Văn Hùng

0914833899

vanhung84@gmail.com

Nguyễn Thị Thu Hương

01692837682

thuhuongnt0310@gmail.com

Nguyễn Trà My

0866492371 

mynt.ktnt@vimaru.edu.vn

Đoàn Thị Thu Hằng

0906025991

hangdtt.ktnt@vimaru.edu.vn

4

Logistics

Nguyễn Minh Đức

0948 828248

ducnguyen@vimaru.edu.vn

Nguyễn Thị Lê Hằng

0934234689

Hangntl@vimaru.edu.vn

Nguyễn Thị Nha Trang

0904993883

Trangntn@vimaru.edu.vn

Nguyễn Thị Thu Huyền

0906045851

Huyenntt.ktcb@vimaru.edu.vn

Phạm Thị Yến

0984363697

phamyen@vimaru.edu.vn

TỔNG HỢP DANH SÁCH CÁC NHÓM SINH VIÊN KHOA KINH TẾ

TT

NGÀNH

SỐ NHÓM

CHI TIẾT

CVHT PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

1

Kinh tế VTB

29

KTB56DH1-N1

Trần Văn Lâm

 

KTB56DH1-N2

Trần Văn Lâm

 

KTB56DH2-N1

Trần Văn Lâm

 

KTB56DH2-N2

Trần Văn Lâm

 

KTB56DH3-N1

Trần Văn Lâm

 

KTB56DH3-N2

Trần Văn Lâm

 

KTB57DH-N1

Trương Minh Hằng

 

KTB57DH-N2

Trương Minh Hằng

 

KTB57DH-N3

Trương Minh Hằng

 

KTB57DH-N4

Trương Minh Hằng

 

KTB58DH-N1

Hồ Thị Thu Lan

 

KTB58DH-N2

Hồ Thị Thu Lan

 

KTB58DH-N3

Hồ Thị Thu Lan

 

KTB58DH-N4

Hồ Thị Thu Lan

 

KTB58DH-N5

Trương Thế Hinh

 

KTB58DH-N6

Trương Thế Hinh

 

KTB58DH-N7

Trương Thế Hinh

 

KTB58DH-N8

Trương Thế Hinh

 

KTB58DH-N9

Trương Thế Hinh

 

KTB59ĐH-N1

Phạm Việt Hùng

 

KTB59ĐH-N2

Phạm Việt Hùng

 

KTB59ĐH-N3

Phạm Việt Hùng

 

KTB59ĐH-N4

Phạm Việt Hùng

 

KTB59ĐH-N5

Phạm Việt Hùng

 

KTB59ĐH-N6

Phạm Việt Hùng

 

KTB59ĐH-N7

Phạm Việt Hùng

 

KTB59ĐH-N8

Phạm Việt Hùng

 

KTB59ĐH-N9

Phạm Việt Hùng

 

KTB59ĐH-N10

Phạm Việt Hùng

 

2

Kinh tế NT

26

KTN56DH1-N1

Nguyễn Văn Hùng

 

KTN56DH1-N2

Nguyễn Văn Hùng

 

KTN56DH2-N1

Nguyễn Văn Hùng

 

KTN56DH2-N2

Nguyễn Văn Hùng

 

KTN56DH3-N1

Nguyễn Văn Hùng

 

KTN56DH3-N2

Nguyễn Văn Hùng

 

KTN57DH-N1

Nguyễn Trà My

 

KTN57DH-N2

Nguyễn Trà My

 

KTN57DH-N3

Nguyễn Trà My

 

KTN57DH-N4

Nguyễn Trà My

 

KTN57DH-N5

Nguyễn Trà My

 

KTN58DH-N1

Đoàn Thị Thu Hằng

 

KTN58DH-N2

Đoàn Thị Thu Hằng

 

KTN58DH-N3

Đoàn Thị Thu Hằng

 

KTN58DH-N4

Đoàn Thị Thu Hằng

 

KTN58DH-N5

Đoàn Thị Thu Hằng

 

KTN58DH-N6

Đoàn Thị Thu Hằng

 

KTN58DH-N7

Đoàn Thị Thu Hằng

 

KTN58DH-N8

Đoàn Thị Thu Hằng

 

KTN59ĐH-N1

Nguyễn Thị Thu Hương

 

KTN59ĐH-N2

Nguyễn Thị Thu Hương

 

KTN59ĐH-N3

Nguyễn Thị Thu Hương

 

KTN59ĐH-N4

Nguyễn Thị Thu Hương

 

KTN59ĐH-N5

Nguyễn Thị Thu Hương

 

KTN59ĐH-N6

Nguyễn Thị Thu Hương

 

KTN59ĐH-N7

Nguyễn Thị Thu Hương

 

3

Logistics

29

LQC56DH1-N1

Nguyễn Thị Thu Huyền

 

LQC56DH1-N2

Nguyễn Thị Thu Huyền

 

LQC56DH2-N1

Nguyễn Thị Thu Huyền

 

LQC56DH2-N2

Nguyễn Thị Thu Huyền

 

LQC56DH3-N1

Nguyễn Thị Thu Huyền

 

LQC56DH3-N2

Nguyễn Thị Thu Huyền

 

LQC57DH-N1

Nguyễn Thị Lê Hằng

 

LQC57DH-N2

Nguyễn Thị Lê Hằng

 

LQC57DH-N3

Nguyễn Thị Lê Hằng

 

LQC57DH-N4

Nguyễn Thị Lê Hằng

 

LQC57DH-N5

Nguyễn Thị Lê Hằng

 

LQC58ĐH-N1

Phạm Thị Yến

 

LQC58ĐH-N2

Phạm Thị Yến

 

LQC58ĐH-N3

Phạm Thị Yến

 

LQC58ĐH-N4

Phạm Thị Yến

 

LQC58ĐH-N5

Nguyễn Thị Nha Trang

 

LQC58ĐH-N6

Nguyễn Thị Nha Trang

 

LQC58ĐH-N7

Nguyễn Thị Nha Trang

 

LQC58ĐH-N8

Nguyễn Thị Nha Trang

 

LQC58ĐH-N9

Nguyễn Thị Nha Trang

 

LQC59ĐH-N1

Nguyễn Minh Đức

 

LQC59ĐH-N2

Nguyễn Minh Đức

 

LQC59ĐH-N3

Nguyễn Minh Đức

 

LQC59ĐH-N4

Nguyễn Minh Đức

 

LQC59ĐH-N5

Nguyễn Minh Đức

 

LQC59ĐH-N6

Nguyễn Minh Đức

 

LQC59ĐH-N7

Nguyễn Minh Đức

 

LQC59ĐH-N8

Nguyễn Minh Đức

 

LQC59ĐH-N9

Nguyễn Minh Đức

 

4

Kinh tế thủy

11

KTT56DH-N1

Lê Văn Thanh

 

KTT56DH-N2

Lê Văn Thanh

 

KTT57DH-N1

Nguyễn Thị Thanh Bình

 

KTT57DH-N2

Nguyễn Thị Thanh Bình

 

KTT58ĐH-N1

Bùi Thanh Hải

 

KTT58ĐH-N2

Bùi Thanh Hải

 

KTT58ĐH-N3

Bùi Thanh Hải

 

KTT59ĐH-N1

Nguyễn Thị Hường

 

KTT59ĐH-N2

Nguyễn Thị Hường

 

KTT59ĐH-N4

Nguyễn Thị Hường

 

KTT59ĐH-N5

Nguyễn Thị Hường