Skip to:

Danh sách các giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp năm 2016

 

KHOA KINH TẾ

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

PGS.TS (hướng dẫn tối đa 15 SV)

TS (hướng dẫn tối đa 10 SV)

ThS (hướng dẫn tối đa 05 SV)

 

1. BỘ MÔN KINH TẾ VẬN TẢI BIỂN

STT

Họ và tên giảng viên

Lĩnh vực hướng dẫn

Ghi chú

1

TS. Nguyễn Hữu Hùng

- Khai thác đội tàu;

- Quản lý đội tàu;

- Kinh doanh dịch vụ logictics;

- Kinh doanh dịch vụ Đại lý tàu và  Môi giới hàng hải.

- Dịch vụ Giao nhận vận tải

Trưởng BM

2

PGS.TS. Đặng Công Xưởng

- Khai thác đội tàu;

- Quản lý đội tàu;

- Kinh doanh dịch vụ logictics;

- Kinh doanh dịch vụ Đại lý và  Môi giới hàng hải.

- Pháp luật và BH hàng hải

- Dịch vụ Giao nhận vận tải

Trưởng Khoa KT

3

ThS. Bùi Xuân Trường

- Khai thác đội tàu;

- Quản lý đội tàu;

- Kinh doanh dịch vụ logictics;

- Quản lý kho bãi

- Dịch vụ Giao nhận vận tải

 

4

ThS. Trương Thế Hinh

-  Bảo hiểm hàng hải

- Kinh doanh dịch vụ Đại lý tàu và  Môi giới hàng hải.

- Khai thác đội tàu;

- Kinh doanh dịch vụ logictics;

- Dịch vụ Giao nhận vận tải

 

5

ThS. Hồ Thị Thu Lan

- Khai thác đội tàu;

- Kinh doanh dịch vụ logictics;

- Dịch vụ Giao nhận vận tải

 

6

ThS. Trương Thị Minh Hằng

-  Bảo hiểm hàng hải

- Kinh doanh dịch vụ Đại lý và  Môi giới hàng hải.

- Dịch vụ Giao nhận vận tải

 

7

ThS. Phạm Việt Hùng

- Khai thác đội tàu;

- Quản lý đội tàu;

- Kinh doanh dịch vụ logictics;

- Kinh doanh dịch vụ Đại lý và  Môi giới hàng hải.

- Khai thác cảng biển

- Dịch vụ Giao nhận vận tải

 

8

ThS. Trần Văn Lâm

- Quản lý kho bãi

- Khai thác cảng biển

- Dịch vụ Giao nhận vận tải

 

 

2. BỘ MÔN KINH TẾ CƠ BẢN

TT

HỌ VÀ TÊN GIẢNG VIÊN

CÁC ĐỀ TÀI HƯỚNG DẪN

1

ThS..Nguyễn Thị Lan Hương

(1,2,3,4,5,6,7,8,9)

2

ThS. Phạm Thế Hưng

(1,2,3,4,5,6,7,8,9)

3

ThS. Huỳnh Ngọc Oánh

(1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14,25,26,27)

4

ThS. Nguyễn Thị Kim Loan

(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,25)

5

ThS. Nguyễn Thị Thúy Hồng

(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,24,25)

6

ThS. Trương Thị Như Hà

(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,25)

7

ThS. Phạm Thị Thu Hằng

(1,2,3,4,5,6,7,8,9,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24)

8

ThS. Nguyễn Phong Nhã

(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,25)

9

ThS. Lê Sơn Tùng

(1,2,3,4,5,6,7,8,9)

10

ThS. Vũ Thanh Trung

(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,17,19,20,21,22,23,24)

11

ThS. Hoàng Bảo Trung

(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,17,19,20,21,22,23,24)

12

ThS. Vương Thu Giang

(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14)

13

ThS. Trần Ngọc Hưng

(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14)

 

 1. Phân tích tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (cho tất cả các loại hình doanh nghiệp)
 2. Phân tích tình hình thực hiện chỉ tiêu lao động tiền lương của doanh nghiệp (cho tất cả các loại hình doanh nghiệp)
 3. Phân tích tình hình thực hiện 1 số chỉ tiêu chủ yếu của doanh nghiệp (cho tất cả các loại hình doanh nghiệp)
 4. Phân tích tình hình thực hiện chỉ tiêu sản lượng của doanh nghiêp (cho tất cả các loại hình doanh nghiệp)
 5. Phân tích tình hình thực hiện chỉ tiêu chi phí SX và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp (cho tất cả các loại hình doanh nghiệp)
 6. Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp (cho tất cả các loại hình doanh nghiệp)
 7. Phân tích tình hình thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận của doanh nghiệp (cho tất cả các loại hình doanh nghiệp)
 8. Phân tích hiệu quả SXKD của doanh nghiệp (cho tất cả các loại hình doanh nghiệp)
 9. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp (cho tất cả các loại hình doanh nghiệp)
 10. Đánh giá kết quả hoạt động giao nhận hàng hóa XNK tại doanh nghiệp
 11. Đánh giá kết quả hoạt động giao nhận container tại doanh nghiệp
 12. Đánh giá kết quả hoạt động giao nhận hàng hóa tại cảng
 13. Đánh giá kết quả thực hiện nghiệp vụ đại lý (tàu, container, giao nhận, logistics,…)
 14. Một số biện pháp nâng cao doanh thu, sản lượng cho công ty … năm …
 15. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến cầu hàng hóa của thị trường và 1 doanh nghiệp cụ thể
 16. Tổ chức xuất khẩu (hoặc nhập khẩu) 1 lô hàng cho doanh nghiệp
 17. Đánh giá tình hình thực hiện nghiệp vụ đại lý hoặc (giao nhận).
 18. Nghiên cứu mối quan hệ giữa chỉ số cước BDI với doanh thu doanh nghiệp  VTB
 19. Nghiên cứu mối quan hệ giữa giá trị kim ngạch XK với sản lượng vận chuyển của doanh nghiệp (của ngành vận tải)
 20. Nghiên cứu mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và doanh thu (lợi nhuận, sản lượng, giá trị SX,…) của doanh nghiệp
 21. Dự báo lượng hàng hóa vận chuyển của doanh nghiệp.
 22. Dự báo lượng hàng hóa xếp dỡ của doanh nghiệp.
 23. Dự báo lượng tồn kho của doanh nghiệp.
 24. Nghiên cứu ảnh hưởng của các hiệp định thương mại song phương và đa phương tới tốc độ tăng trưởng kinh tế, tới giá trị XNK, tới chuyển dịch cơ cấu kinh tế,…. (đề tài này có thể tách thành nhiều đề tài nhỏ).
 25. Đánh giá tình hình và kết quả thực hiện hợp đồng vận chuyển của doanh nghiệp
 26. Tính chọn đơn chào hàng để ký kết hợp đồng vận chuyển cho doanh nghiệp
 27. Công tác tham gia bảo hiểm và giải pháp phòng ngừa rủi ro tổn thất tại doanh nghiệp

Chú ý:

Với các đề tài nghiên cứu ảnh hưởng của nhân tố/các nhân tố….. tác động đến……

Nhân tố

Tác động đến

 • GDP
 • Xuất nhập khẩu
 • Vốn đầu tư
 • Giá trị các ngành kinh tế
 • Sản lượng vận chuyển
 • Sản lượng xếp dỡ
 • Giá cả
 • Lao động
 • Vốn
 • NSLĐ
 • Sản lượng sản xuất
 • Yếu tố thị trường (giá cả hàng hóa thay thế, hàng hóa bổ sung, …)
 • Doanh thu, lợi nhuận
 • Giá cả, thu nhập, kì vọng, thị hiếu…
 • Cầu hàng hóa….

 

 • Cung tiền, lãi suất, giá cả yếu tố đầu vào….
 • Thất nghiệp
 • Lạm phát

Với các đề tài dự báo: Biến số kinh tế cần dự báo

 • GDP
 • Sản xếp dỡ, sản lượng vận chuyển
 • Chỉ số chứng khoán
 • Nguồn nhân lực
 • Doanh thu, lợi nhuận
 • Tăng trưởng của…

 

3. BỘ MÔN KINH TẾ ĐƯỜNG THỦY

 

STT

Họ và tên GV

Chuyên đề hướng dẫn Đồ án TN

1

ThS. Phạm Thị Bạch Hường

Phương pháp tính lương cho cán bộ công nhân viên Công ty X

Lập kế hoạch giải phóng tàu tại ….

Công tác tổ chức tiền lương cho cán bộ công nhân viên

Nghiên cứu phương pháp lập quỹ lương và chia lương

Công tác tổ chức tiền lương của Công ty X

Công tác tổ chức lao động của Công ty X

Lập kế hoạch lao động và tiền lương của công ty…

Định mức lao động tại công ty (cảng)….

2

ThS. Bùi Thanh Hải

Lập kế hoạch khai thác cho đội tàu của công ty ABC

Tổ chức giao nhận và làm thủ tục hải quan cho lô hàng xuất/nhập khẩu của công ty…

Xác định giá cho thuê tàu làm cơ sở ký kết hợp đồng thuê tàu định hạn

Tối ưu hoá phương thức vận chuyển hàng cho công ty X

Nâng cao hiệu quả khai thác cho đội tàu … của công ty ABC trong năm 2016

Nghiên cứu hợp đồng cho thuê tàu định hạn

Tính chọn đơn chào hàng để ký kết hợp đồng vận chuyển cho đội tàu của công ty

 Nghiên cứu nghiệp vụ đại lý và môi giới hàng hải tại công ty X

Tổ chức thực hiện giao nhận lô hang xuất/ nhập khẩu cho mặt hàng ….. của Công ty ABC

Nghiên cứu quy trình giao nhận hàng xuất/ nhập khẩu của công ty XYZ

3

ThS. Lê Thị Nguyên

Nghiên cứu phương pháp xác định quỹ lương và cách tính lương cho CBCNV công ty X

Nghiên cứu công tác tổ chức tiền lương của công ty X

Công tác tổ chức tiền lương cho cán bộ công nhân viên

Nghiên cứu phương pháp lập quỹ lương và chia lương

Công tác tổ chức tiền lương của Công ty X

Công tác tổ chức lao động của Công ty X

Lập kế hoạch lao động và tiền lương của công ty…

Định mức lao động tại công ty (cảng)….

4

ThS. Nguyễn T. Thanh Bình

Công tác tổ chức tiền lương của Công ty X

Công tác tổ chức lao động của Công ty X

Nghiên cứu phương pháp xác định quỹ lương và cách tính lương cho CBCNV công ty X

Nghiên cứu công tác tổ chức tiền lương của công ty X

5

ThS. Lê Văn Thanh

Các mô hình tối ưu hóa hoạt động của hệ thống dịch vụ cảng

Nghiệp vụ kho hàng và quản lý hoạt động khai thác kho

 

4. BỘ MÔN KINH TẾ NGOẠI THƯƠNG

STT

Họ tên giảng viên

Ghi chú

1.

ThS. Bùi Thị Thanh Nga

Phó Phụ trách BM

2.

ThS. Phạm Thị Phương Mai

Phó BM

3.

ThS. Đỗ Đức Phú

 

4.

PGS. TS. Dương Văn Bạo

Phó Trưởng Khoa Kinh tế

5.

ThS. Phan Thị Bích Ngọc

 

6.

ThS. Đỗ Việt Thanh

 

7.

ThS. Nguyễn Văn Hùng

 

8.

ThS. Trần Hải Việt

 

9.

ThS. Lê Thành Luân

 

10.

ThS. Đoàn Trọng Hiếu

 

11.

ThS. Nguyễn Quỳnh Hương

 

 

CHUYÊN ĐỀ HƯỚNG DẪN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

I. Kinh tế ngoại thương

1. Tìm hiểu tác động của chính sách nhập khẩu (xuất khẩu) một mặt hàng đối với hoạt động kinh tế liên quan đến mặt hàng này.

 • Chính sách xuất khẩu (nhập khẩu): Chính sách về thuế, hạn ngạch, trợ cấp xuất khẩu, giấy phép nhập khẩu,…
 • Mặt hàng: có thể lựa chọn bất kì mặt hàng nào như thủy sản, ,nông sản, linh kiện điện tử,…
 • Đối tượng tác động của chính sách: kim ngạch xuất nhập khẩu, sản xuất, tiêu dùng.
 • Dự báo xu hướng những năm tới.

2. Tìm hiểu và đánh giá hiệu quả kinh tế ngoại thương của doanh nghiệp xuất nhập khẩu (hoặc toàn bộ ngành) giai đoạn…….(và dự báo cho giai đoạn tới nếu có thể).

 • Hiệu quả kinh tế ngoại thương: hiệu quả tài chính, hiệu quả kinh tế xã hội.
 • Chọn đối tượng phân tích là doanh nghiệp xuất nhập khẩu bất kì hoặc hoạt động xuất nhập khẩu một ngành hàng nào đó (ví dụ: ngành gạo, ngành dệt may, ngành công nghiệp chế tạo…)
 • Kiến nghị một số biện pháp cụ thể giúp nâng cao hiệu quả kinh tế ngoại thương có kiểm chứng bằng các mô hình kinh tế lượng.

3. Lý thuyết thương mại quốc tế mới và thực tiễn đối với hoạt động xuất nhập khẩu của ngành hàng…tại Việt Nam.

 • Lựa chọn một trong bốn lý thuyết: Lý thuyết H-O; lý thuyết về vòng đời quốc tế của sản phẩm, lý thuyết thương mại nội ngành, lý thuyết về lợi thế cạnh tranh quốc gia.
 • Dẫn chứng về các lý thuyết này ở một số quốc gia phát triển trên thế giới.
 • Lựa chọn ngành hàng phân tích. Ví dụ : Dệt may, thủ công mỹ nghệ, dầu thô và các sản phẩm hóa dầu,…
 • Phân tích thực tiễn đối với ngành hàng của Việt Nam.

II. Quan hệ kinh tế thế giới

1.Dự báo một số tác động của hiệp định TPP (ATIGA) đối với hoạt động xuất nhập khẩu mặt hàng nào đó trong những năm tới đây.

 • Chọn mặt hàng phân tích.
 • Tìm hiểu thực trạng hoạt động xuất nhập khẩu mặt hàng đã chọn.
 • Phân tích tác động của hiệp định đối với hoạt động xuất nhập khẩu mặt hàng đã chọn.
 • Sử dụng các công cụ thống kê hoặc mô hình kinh tế lượng để dự báo về hoạt động xuất nhập khẩu mặt hàng trên (dự báo về kim ngạch, số lượng tuyệt đối, thị trường xuất nhập khẩu)

2.Tìm hiểu một vài nét về AEC và ảnh hưởng của việc Việt Nam gia nhập cộng đồng này.

 • Tìm hiểu chung về AEC
 • Tìm hiểu những cam kết của Việt Nam khi tham gia AEC trong một lĩnh vực bất kì như: đầu tư, di chuyển sức lao động, thương mại,…)
 • Đánh giá và dự báo tác động của các cam kết đó tới hoạt động kinh tế của Việt Nam trong lĩnh vực đã chọn.

3.Đánh giá tác động của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU đối với ngành hàng nào đó và dự báo trong giai đoạn tới.

 • Chọn ngành hàng phân tích
 • Tìm hiểu những quy định trong hiệp định có liên quan đến ngành hàng
 • Đánh giá tác động của những quy định trên đối với kim ngạch xuất nhập khẩu, hoạt động sản xuất, phân phối, tiêu dùng,…ngành hàng đã chọn.
 • Sử dụng các công cụ thống kê hoặc mô hình kinh tế lượng để dự báo về kim ngạch xuất nhập khẩu, sản lượng, kênh phân phối. mức tiêu dùng…của ngành hàng.

4.Quy trình, thủ tục giải quyết tranh chấp theo cơ chế của WTO, kinh nghiệm của một số nước và bài học cho ngành thủy sản (nông sản) Việt Nam.

 • Sinh viên có thể chọn mặt hàng bất kì trong ngành: tôm, cá da trơn,…
 • Tìm hiểu chung về quy tắc hành xử trong buôn bán mặt hàng đã chọn và cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO.
 • Tìm hiểu, phân tích các vụ kiện ở một số quốc gia , Việt Nam và phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp.
 • Bài học cho Việt Nam (Các bài học cụ thể rút ra từ các vụ kiện trên), Việt Nam nên thực hiện hoạt động gì để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trong trường hợp xảy ra các vụ kiện đó.

 III. Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương

1. Nghiên cứu mở rộng thị trường xuất/nhập khẩu hàng hóa

 • Nghiên cứu môi trường kinh doanh, cung cầu, giá cả
 • Nghiên cứu môi trường luật pháp,
 • Nghiên cứu môi trường chính trị
 • Nghiên cứu môi trường văn hóa xã hội
 • Nghiên cứu các điều kiện về vận tải, tài chính, tiền tệ…

2. Lập phương án kinh doanh hàng hóa xuất/nhập khẩu

 • Nghiên cứu thị trường
 • Lựa chọn mặt hàng
 • Tìm chọn đối tác kinh doanh nước ngoài
 • Lên kế hoạch thực hiện
 • Sơ bộ đánh giá hiệu quả

3. Tổ chức thực hiện hợp đồng xuất/nhập khẩu

 • Xin giấy phép xuất/nhập khẩu
 • Chuẩn bị hàng hóa/kho bãi
 • Lo liệu vận chuyển
 • Làm thủ tục thông quan
 • Giao nhận hàng hóa
 • Thanh toán/nhận thanh toán
 • Khiếu nại thực hiện hợp đồng

IV. Đầu tư nước ngoài

1. Lập luận chứng kinh tế kỹ thuật cho dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

 • Giới thiệu mục đích, ý nghĩa, các bên tham gia dự án
 • Nội dung nghiên cứu thị trường,
 • Nội dung nghiên cứu kỹ thuật-công nghệ,
 • Nội dung nghiên cứu hiệu quả tài chính,
 • Nội dung nghiên cứu hiệu quả kinh tế-xã hội,
 • Nội dung nghiên cứu tổ chức-nhân sự

2. Thực hiện các thủ tục đầu tư cho một dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

 • Thủ tục đăng ký đầu tư
 • Thủ tục thẩm tra đầu tư
 • Thủ tục đăng ký kinh doanh… 

3. Nghiên cứu, đánh giá tình hình thu hút/sử dụng vốn đầu tư nước ngoài

 • Theo địa phương
 • Theo ngành nghề, lĩnh vực
 • Theo loại hình/nguồn vốn đầu tư

4. Nghiên cứu, đánh giá tình hình chuyển giao công nghệ qua các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

 • Số lượng công nghệ được chuyển giao/tiếp nhập
 • Chất lượng công nghệ được chuyển giao/tiếp nhập
 • Giá trị công nghệ được chuyển giao/tiếp nhập

 

V. Giao nhận hàng hóa XNK

1. Nghiên cứu đề xuất một quy trình giao nhận một lô hàng xuất hoặc nhập khẩu

 • Tìm hiểu các nguồn luật có liên quan
 • Hệ thống lý thuyết liên quan
 • Tìm hiểu về tính chất lô hàng
 • Các bước thực hiện được quy trình hóa
 • Các chứng từ có liên quan đến quy trình thực hiện
 • Các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện

2. Nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận của 1 công ty giao nhận

 • Các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động giao nhận
 • Mối liên hệ giữa các yếu tố
 • Hàm toán học để cụ thể hóa tác động của các yếu tố này 
 • Đề xuất các kiến nghị để nâng cao hiệu quả hoạt động

3. Đánh giá ưu nhược điểm của quy trình giao nhận tại một công ty cụ thể 

 • Nghiên cứu các quy định của pháp luật có liên quan đến quy trình giao nhận
 • Cách đóng gói, bảo quản lô hàng để phục vụ cho việc giao nhận vận tải
 • Nghiên cứu quy trình giao nhận được mô hình hóa tại công ty giao nhận

VI. Nghiệp vụ Hải quan

1. Nghiên cứu về quản lý rủi ro trong quy trình thủ tục hải quan đối với một loại hình tại 1 Chi cục Hải quan

 • Tìm hiểu hệ thống văn bản pháp lý liên quan
 • Hệ thống lý thuyết liên quan
 • Xây dựng các tiêu chí quản lý rủi ro
 • Khoanh vùng rủi ro và xây dựng các biến số rủi ro
 • Trên cơ sở phân tích ảnh hưởng của các biến số rủi ro, kiến nghị biện pháp hạn chế rủi ro

2. Nghiên cứu về thực trạng chống buôn lậu và gian lận thương mại trong lĩnh vực hải quan (bao gồm gian lận về thuế, gian lận về chứng từ hàng hóa,…)

 • Tìm hiểu hệ thống văn bản pháp lý liên quan
 • Hệ thống lý thuyết liên quan đến buôn lậu và gian lận thương mại
 • Xây dựng các tiêu chí quản lý rủi ro
 • Phân loại và đánh giá các hình thức gian lận thương mại
 • Thực trạng buôn lậu và gian lận thương mại (có thể phân tích một số hình thức trọng tâm)
 • Kiến nghị nhằm hạn chế và khắc phục tình trạng buôn lậu và gian lận thương mại

VII. Thanh toán quốc tế

1. Nghiên cứu về cơ chế điều hành tỷ giá hối đoái của một nước trong một thời kỳ.

- Tìm hiểu cơ sở lý luận về TGHĐ và cơ chế điều hành TGHĐ. Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

- Thu thập số liệu về biến động tỷ giá trong thời kỳ nghiên cứu và chính sách điều hành mà quốc gia áp dụng.

- Đánh giá tác động của chính sách.

2.  Nghiên cứu về các công cụ phòng ngừa rủi ro hối đoái mà doanh nghiệp  sử dụng để phòng ngừa rủi ro trong một thời kỳ.

 • Tìm hiểu về các công cụ phòng ngừa rủi ro hối đoái
 • Thu thập số liệu về tình hình sử dụng các công cụ trên ở một DN cụ thể
 • Đánh giá hiệu quả sử dụng các công cụ trên đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Rủi ro đối với ngân hàng khi cung cấp các dịch vụ thanh toán quốc tế (thanh toán chuyển tiền, nhờ thu, tín dụng chứng từ..), bảo lãnh nhận hàng…

 • Tìm hiểu về các dịch vụ TTQT, bảo lãnh
 • Thu thập số liệu về các rủi ro liên quan đến mảng dịch vụ đã chọn
 • Phân tích nguyên nhân gây rủi ro và đề xuât một số khuyến nghị nhằm hạn chế rủi ro.

Trên đây là một số chuyên đề mà sinh viên có thể tham khảo khi chọn đề tài khóa luận tốt nghiệp. Sinh viên có thể chọn các đề tài khác liên quan đến các lĩnh vực ở trên.

 

5. BỘ MÔN LOGISTICS VÀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG

TT

Tên đề tài dự kiến

Người hướng dẫn

1

1.Thiết lập chuỗi dịch vụ logistics hàng nhập khẩu bằng container tại Công ty... (Ví dụ, Đông Tài Trading and Logistics)

2.Thiết lập chuỗi dịch vụ logistics hàng xuất khẩu bằng container tại Công ty... (Ví dụ, Namyang Co.,Ltd Hải Dương)

3.Lập chuỗi logistics cung ứng hàng ...... (Ví dụ, hạt nhựa tại Cty Song Hoàng, HP

4.Đánh giá dịch vụ logistics tại Công ty..... (Song Nguyễn, HP)

5.Hoàn thiện dịch vụ logistics...... (hàng nhập/xuất khẩu tại Công ty (VIMADEMCO Hải Phòng)

6.Thiết kế chuỗi cung ứng ..... (dịch vụ logistics vận chuyển phân lân DAP Hải Phòng đi Cần Thơ) tại Công ty.... (TRACO Hải Phòng)

7.Hoàn thiện chuỗi dịch vụ tại cảng..... (Ví dụ, Nam Hải Đình Vũ, Hải Phòng)

8.Tổ chức dịch vụ logistics vận chuyển hàng.... (Ví dụ, Garments, Textile đi châu Âu) cho Công ty....

9.Tổ chức giao nhận vận chuyển hàng linh kiện ô tô từ Hàn Quốc về Việt Nam tại Công ty Logistics ... (Ví dụ, Minh Hoang Logistics Co., Ltd.)

10.Đánh giá chi phí dịch vụ logistics tại Cty ... (Binh Minh Co., Ltd.)

11.Lập quy trình cung cấp dịch vụ logistics cho tàu du lịch biển (Cruise ship) tại Công ty... (Ví dụ, Le Pham Co., Ltd)

PGS.TS. Dương Văn Bạo

2

 1. Nâng cao chất lượng/hiệu quả của các quy trình nghiệp vụ của dịch vụ cảng biển, vận tải, kho hàng, giao nhận…
 2. Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vận tải (đường biển, bộ, sắt, thuỷ, hàng không).
 3.  Nâng cao hiệu quả khai thác của các doanh nghiệp vận tải, cảng biển, kho hàng.
 4. Phân tích hoạt động kinh doanh XNK và thương mại (đầu vào, đầu ra)
 5. Phân tích các quy trình thủ tục xuất nhập khẩu.
 6. Giảm thiểu chi phí logistics của các doanh nghiệp.
 7.  Phân tích đánh giá thị trường vận tải, bán buôn bán lẻ.

ThS. Phạm Thị Yến

ThS. Vũ Lê Huy

ThS. Nguyễn Lệ Hằng

ThS. Trần Thị Minh Trang

 

6. BỘ MÔN KINH TẾ HÀNG HẢI 

TT

Tên đề tài dự kiến

Người hướng dẫn

1

 1. Quản lý và khai thác cảng
 2. An ninh tàu, an ninh cảng biển
 3. Đại lý giao nhận

ThS. Hoàng Thị Lịch