Skip to:

Chương trình đào tạo Kinh tế biển-chất lượng cao K58

 

CTĐT KTB - CLC - K58

        (09-11-2017)

           
               
  Kỳ 1 (16TC)       Kỳ 2 (15TC) MÃ HP  
  Bắt buộc: 13TC   Tiên quyết   Bắt buộc: 10TC   Tiên quyết
  1. Nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 1 (19106H-2TC)     1. Kinh tế vĩ mô (15102H-3TC) 15101H
  2. Kinh tế vi mô (15101H-3TC)     2. Nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 2 (19109H-3TC) 19106H
  3. Giới thiệu ngành  (15115H-2TC)     3. Tư tưởng Hồ Chí Minh (19201H-2TC) 19106H
  4. Toán chuyên đề kinh tế (18125H-3TC)     4. Pháp luật đại cương (11401H-2TC)  
  5. Tài chính tiền tệ (28301H-3TC)     Tự chọn: 5/10TC    
  Tự chọn: 3/6TC       1. Môi trường và bảo vệ môi trường (26101H-2TC)  
  1. Tin học văn phòng (17102H-3TC)     2. Kinh tế công cộng  (15103H-3TC)  
  2. Quan hệ kinh tế thế giới (15606H-3TC)     3. Anh văn cơ bản 1 (25101H-5TC)  
  TỔNG: 16/19TC       TỔNG: 15/20TC    
               
               
               
  Kỳ 3 (15TC)       Kỳ 4 (16TC)    
  Bắt buộc: 10TC   Tiên quyết   Bắt buộc: 11TC   Tiên quyết
  1. Đường lối cách mạng ĐCSVN (19301H-3TC) 19201H   1. Địa lý vận tải (15301H-2TC) 15101H
  2. Nguyên lý kế toán (28108H-3TC)     2. Shipping Economics (15326E-3TC)  
  3. Thuế vụ (28307H-2TC)     3. Logistics và vận tải ĐPT (15815H-3TC)  
  4. Kinh tế lượng (15105H-3TC) 18125H   4. Giao dịch thương mại quốc tế (15635H-3TC)  
  Tự chọn: 5/12TC       Tự chọn: 5/14    
  1. Anh văn cơ bản 2 (25102H-5TC)     1. Công trình cảng (16234H-2TC)  
  2. Văn hóa kinh doanh  (28239H-3TC)     2. Pháp luật thương mại quốc tế (15631H-3TC)  
  3. Kỹ năng mềm 1 (29101H-2TC)     3. Anh văn cơ bản 3 (25103H-5TC)  
  4. Nguyên lý thống kê (15117H-2TC) 18125H   4. Thương mại điện tử  (15618H-2TC)  
  TỔNG: 15/22TC       5. Pháp luật kinh tế (11469H-2TC)  
          TỔNG: 16/25TC    
               
  Kỳ 5 (18TC)       Kỳ 6 (15TC)    
  Bắt buộc: 13TC   Tiên quyết   Bắt buộc: 11TC   Tiên quyết
  1. Luật vận tải biển (15322H-3TC)      1. Port Planning and Operations (15310E-5TC) 15305E
  2. Port Economics (15305E-2TC) 15326E   2. Đại lý tàu & Giao nhận hàng hóa (15329H-3TC) 15301H
  3. Nghiệp vụ hải quan (15610H-2TC)     3. Quản lý tàu (15327H-3TC) 15326E
  4. Lý thuyết & kết cấu tàu thủy (23127H-2TC)     Tự chọn: 4/8TC    
  5. Máy nâng chuyển (22347H-2TC)     1. Thị trường chứng khoán (28103H-2TC)  
  6. Thực tập cơ sở ngành (15381H-2TC)     2. Nghiệp vụ kho hàng (30101H-2TC)  
  Tự chọn: 5/10       3. Kỹ năng mềm 2 (29102H-2TC)  
  1. Đại cương hàng hải  (11110H-2TC)     4. Kinh tế phát triển (15113H-2TC)  
  2. Kế toán doanh nghiệp (28109H-2TC)     TỔNG: 15/19TC    
  3. Quản trị doanh nghiệp (28214H-3TC)          
  4. Anh văn cơ bản 4 (25104H-3TC)          
  TỔNG: 18/23TC            
               
  Kỳ 7 (15TC)       Kỳ 8 (10TC)    
  Bắt buộc: 12TC   Tiên quyết   Bắt buộc: 10TC   Tiên quyết
  1. Ship Management and Operations (15303E-5TC) 15327H   1. Thực tập chuyên ngành (15382H-4TC)  
  2. Bảo hiểm hàng hải (15308H-2TC) 15326E   2. Thực tập & báo cáo tốt nghiệp (15383H-6TC)  
  3. Phân tích hoạt động kinh tế (15131H-3TC)     TỔNG: 10/10TC    
  4. Quản trị chiến lược chuỗi cung ứng (15811H-2TC) 15815H        
  Tự chọn: 3/9TC             
  1. Toán kinh tế (15205H-3TC) 18125H        
  2. Marketing logistics (15801H-3TC)          
  3. Quản trị dự án (28217H-3TC) 15102H        
  TỔNG: 15/21TC            
               
               
TN 3 KỲ ĐẦU 4 KỲ (4-5-6-7) Số TC Kỳ Tổng số tín chỉ     
10 46 64 16 4 120    
      18 5      
      15 6      
      15 7      
    Thực tế 64        
          Tổng số tín chỉ     
10 46 64     120